top of page
Search

Rakennustuotteiden CE-merkintä - mitä ja miksi?


CE-merkitty tuote on valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti, se on turvallinen käyttää, se täyttää sille asetetut suorituskyvyn vaatimukset, ja sen tekniset käyttöohjeet ovat hyvin kattavat.

CE-merkittyjä tuotteita löytyy hyvin monista tuoteryhmistä ja monelta tuotealueelta, kodinelektroniikasta betonipilareiden liitososiin saakka.

Mitä CE-merkintä merkitsee sinulle asiakkaana? Tästä löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

CE-merkintä – miksi sitä pitää korostaa?

CE-merkintä on ollut pakollinen 1.7.2013 alkaen kaikille rakennustuotteille, jotka kuuluvat yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien (hEN) sovellusalueeseen, tai joille on myönnetty ETA (Eurooppalainen tekninen arviointi). Koska Peikon pilariliitososat ovat innovatiivisia tuotteita eikä niille ole julkaistu eurooppalaisia standarde ja (hEN), ne voidaan CE-merkitä vain ETA-arvioinnin mukaisesti.

Mitä ETA-arvioinnin mukainen CE-merkintä merkitsee sinulle tuotteiden ostajana ja käyttäjänä?

ETA-arvioinnin mukaisella CE-merkinnällä valmistaja takaa, että rakennustuote täyttää tietyt rakennuskohteen olennaiset perusvaatimukset. Peikon rakennustuotteiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että rakennustuote on valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti, se on turvallinen käyttää, se täyttää sille asetetut suorituskyvyn vaatimukset, ja sen tekniset käyttöohjeet ovat hyvin kattavat. Rakennustuotteiden perusvaatimuksiin kuuluvat:

  • Mekaaninen lujuus ja vakaus

  • Paloturvallisuus

  • Hygienia, terveys ja ympäristö

  • Käyttöturvallisuus ja esteettömyys

  • Meluntorjunta

  • Energiansäästö ja lämmöneristys

  • Luonnonvarojen kestävä käyttö

On huomattava, että valmistaja voi itse päättää, mitkä edellä mainituista vaatimuksista ovat tuotteen suorituskyvyn kannalta oleellisia. Rakennuskohteen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvien on myös varmistettava, että tuote soveltuu kohteeseen, ja että rakentamisessa käytettävät tuotteet on arvioitu ja hyväksytty rakennuskohteen kannalta tärkeiden vaatimusten mukaisesti.

Peikon valmistamien rasituksia siirtävien rakennustuotteiden kohdalla tärkein perusvaatimus on mekaaninen lujuus ja vakaus. Joissakin tapauksissa tuotteen turvallisuus, paloturvallisuus tai jokin muu vaatimus saattaa olla myös tärkeä. Tuotteiden ei ole tarkoitus täyttää kaikkia perusvaatimuksia, vaan ainoastaan tuotteen käytön kannalta oleelliset.

Mikä on DoP?

DoP on suoritustasoilmoitus, ja se sisältää kaiken oleellisen tiedon tuotteesta ja sen turvallisesta käytöstä. Toisin sanoen siinä eritellään mitkä vaatimukset CE-merkitty tuote täyttää.

Ovatko kaikki CE-merkinnät samanarvoisia?

Ei, ne eivät ole.

Jotkut tuotteet on CE-merkitty EN 1090 -standardin mukaisesti, ja se kattaa ainoastaan tuotteen valmistusaikaisen laadun tuotannossa. ETA-arvioinnin mukainen CE-merkintä sen sijaan määrittelee tuotteen suorituskyvyn ja tuotteen kiinnittämisen rakennuskohteessa. HPKM®-pilarikenkien ja HPM®-ankkuripulttien ETA-arvioinnin mukainen CE-merkintä täyttää kaikki rakennustuoteasetuksen (CPR) oleelliset perusvaatimukset kuten mekaanisen lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden sekä käyttöturvallisuuden ja esteettömyyden. Tuotteen ei tarvitse täyttää kaikkia seitsemää perusvaatimusta, jotta tuotteen käyttö on turvallista.

Millainen CE-merkinnän hakumenettely on?

Ensimmäiseksi tuotteen tulee täyttää sille asetettavat oleelliset vaatimukset. Valmistaja voi itse päättää, mitkä vaatimukset koskevat hänen tuotettaan. Koska Peikko valmistaa useita tuotteita, jotka ovat innovatiivisia eikä niille ole julkaistu eurooppalaisia standardeja (hEN), ne on CE-merkitty ETA-arvioinnin mukaisesti.

Seuraavaksi teknisestä arvioinnista vastaava laitos, kuten esimerkiksi VTT Suomessa tai DIBt Saksassa, laatii EAD:n (eurooppalainen arviointiasiakirja), jonka perusteella ETA myönnetään, ja jossa lisäksi arvioidaan täyttääkö tuote valitut vaatimukset vai ei.

Kun EAD on myönnetty, kolmas riippumaton osapuoli (ilmoitettu laitos) arvioi ja varmentaa, että tuotteen valmistus ja itse tuote vastaa sille asetettuja vaatimuksia myös käytännössä.

Viimeinen vaihe on tuotteen valmistuksen ja tuotannon sertifiointi. Kun valmistussertifikaatti on myönnetty, valmistajalla on CE-merkinnän käyttöoikeus kyseiselle tuotteelle. Kokonaisuudessaan CE-merkintämenettely voi kestää yhdestä jopa kolmeen vuotta.

191 views0 comments
bottom of page